ვადები და პირობები

საჯარო ოფერტა მომსახურების მიწოდების შესახებ ელექტრონული სისტემით LLC „SKYLABS“

შესავალი

1. ამ საჯარო შეთავაზების მეშვეობით LLC „SkyLabs“ LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-თან გაფორმებული სააგენტო ხელშეკრულების საფუძველზე, მოქმედებს როგორც LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის აგენტი, რომელიც აცნობს ხელშეკრულების არსებით პირობებს კრიპტოვალუტის გაყიდვის შესახებ, რომელიც ეკუთვნის LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ს LLC „SkyLabs“ ელექტრონული სისტემის ოპერატორის მიერ და LLC „SkyLabs“ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.

2. ამ საჯარო შეთავაზების მიღებით (დადასტურებით) ფიზიკური პირი მიზნად ისახავს კრიპტოვალუტით ვაჭრობას LLC „SkyLabs“ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით რომელიც ეკუთვნის LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP'-s, ადასტურებს, რომ სრულად იცნობს „SkyLabs“-ის მიერ მოწოდებულ ელექტრონულ სავაჭრო სისტემას და იღებს „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის ოპერატორის მიერ გაწეული მომსახურების პირობებს სრული მასშტაბით და უპირობოდ.

3. კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებისას LLC „SkyLabs“ LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის სახელით მოქმედებს, ანუ LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის აგენტად.

4. LLC „SkyLabs“, როგორც LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის აგენტი, LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის სახელით დებს კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ხელშეკრულებას ფიზიკურ პირებთან, ამავდროულად უზრუნველყოფს გაყიდული კრიპტოვალუტის მიწოდების სერვისს ფიზიკურ პირებზე ან სერვისს, რომ მიაწოდოს შეძენილი კრიპტოვალუტა LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ს.

5. LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის სახელით კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ხელშეკრულებების გაფორმების სანაცვლოდ LLC „SkyLabs“ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით და ფიზიკურ პირებზე გაყიდული კრიპტოვალუტის მიწოდების ან LLC„SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ისთვის შეძენილი კრიპტოვალუტის მიწოდების სერვისის სანაცვლოდ, LLC „SkyLabs“, LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-სგან იღებს ანაზღაურებას, LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-თან დადებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტარიფების შესაბამისად.

6. ეს საჯარო შეთავაზება მიღებულად ითვლება (დადასტურებულად) „SkyLabs“, ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირების მომენტიდან იმ პირის, რომელსაც სურს LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის კუთვნილი კრიპტოვალუტით ვაჭრობა „SkyLabs“,-ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. ამ მომენტიდან, კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ხელშეკრულება ითვლება გაფორმებული LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის და მსურველი ფიზიკური პირის შორის, ვისაც სურს LLC „SKYNET DEVELOPMENT GROUP“-ის კუთვნილი კრიპტოვალუტით ვაჭრობა, „SkyLabs“ -ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, დადგენილი, ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად.

კრიპტოვალუტით ვაჭრობის კონტრაქტი „SKYLABS“,-ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით

ნაწილი 1
კონტრაქტში გამოყენებული ძირითადი ცნებები

1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ თანხმობას აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1. პრიციპალი - LLC “SKYNET DEVELOPMENT GROUP”

1.2. ოპერატორი - LLC “SkyLabs”

1.3. „SkyLabs“ ელექტრონული სისტემა – აღჭურვილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის კომპლექტი, რომელიც ეკუთვნის ოპერატორს საკუთრების ან იჯარის უფლებით, რომლის მეშვეობითაც შექმნილი პლატფორმა გამოიყენება ინტერნეტ გარემოში ონლაინ ოპერაციების განსახორციელებლად და კრიპტოვალუტით ვაჭრობის უზრუნველსაყოფად პრინციპალს და კლიენტის შორის.

1.4. კლიენტი – ფიზიკური პირი, რომელიც ხელს აწერს კრიპტოვალუტის სავაჭრო ხელშეკრულებას „Sky Labs“-ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელიც ეკუთვნის LLC “SKYNET DEVELOPMENT GROUP”-ს.

1.5. პაროლი - მომხმარებლის მიერ შექმნილი რიცხვების, ასოებისა და სიმბოლოების ერთობლიობა, რომელსაც იყენებს „SkyLabs“- ის ელექტრონული სისტემა მომხმარებლის იდენტიფიკაციისთვის, რაც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს შევიდეს „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის პლატფორმაზე და მოაწეროს ხელი კრიპტოვალუტის სავაჭრო ხელშეკრულებას LLC “SKYNET DEVELOPMENT GROUP”-თან.

1.6. სტანდარტული მომხმარებელი - კლიენტი, რომლის იდენტიფიცირება ხდება ელექტრონული კავშირის საშუალებით.

1.7. პრემიუმ მომხმარებელი - კლიენტი, რომლის იდენტიფიცირება ხდება ოპერატორის ოფისში ვიზიტით და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ოპერატორთან წარდგენით.

1.8. მობილური აპლიკაცია - ანდროიდის ან iOS-ის ბაზაზე დამუშავებული აპლიკაცია, რომელიც კლიენტის იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა და მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გამოიყენოს „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის მიერ მოწოდებული სერვისები, ასევე გაცვალოს ინფორმაცია კლიენტს და ოპერატორს შორის.

1.9. ოფიციალური ვებ-გვერდი - „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის ვებგვერდი „skylabs.am“, რომლის მეშვეობითაც, სხვა საკითხებთან ერთად, შესაძლებელია კლიენტის იდენტიფიცირება, რაც მათ საშუალებას აძლევს გამოიყენონ „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემა, ასევე გაცვალონ. ინფორმაცია კლიენტის და ოპერატორს შორის.

ნაწილი 2
ხელშეკრულების საგანი

2.1. ამ პირობების მიხედვით შესაძლებელია შემდეგი გაყიდვების ხელშეკრულებების გაფორმება:

2.1.1. კრიპტოვალუტის გაყიდვის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ოპერატორი იღებს ვალდებულებას პრინციპალის სახელით გაყიდოს პრინციპალის კუთვნილი კრიპტოვალუტა „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ფასად და მიაწოდოს იგი კლიენტს.

2.1.2. კრიპტოვალუტის შესყიდვის (შეძენის) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ოპერატორი იღებს ვალდებულებას, „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შეისყიდოს (შეიძინოს) კლიენტისაგან კრიპტოვალუტა, პრინციპალის სახელით.

კლიენტებთან კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ხელშეკრულებების გაფორმებისას და ამ ხელშეკრულებების ფარგლებში, ოპერატორი მოქმედებს პრინციპალის სახელით.

ნაწილი 3
მომხმარებლის იდენტიფიკაცია, ანგარიშის მართვა, ანგარიშის ტრანზაქციები

3.1. კლიენტს შეუძლია ჰქონდეს მხოლოდ ერთი აქტიური რეგისტრაცია სისტემაში, თუ ოპერატორის მიერ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ოპერატორს შეუძლია შეწყვიტოს ერთი ან ყველა შესაბამისი ხელშეკრულება, თუ ოპერატორი აღმოაჩენს, რომ სისტემაში გახსნილია ერთზე მეტი ანგარიში ერთი და იგივე პირისთვის.

3.2. მომხმარებლის სტანდარტული იდენტიფიკაცია ხორციელდება შემდეგი გზით:

3.2.1 კლიენტი ავტომატურად იღებს ონლაინ იდენტიფიკაციის ინსტრუქციას მობილური აპლიკაციის ჩამოტვირთვისა და ჩართვის შემდეგ, ასევე ოფიციალურ ვებსაიტზე შესვლის შემდეგ.

3.2.2. კლიენტი ვალდებულია გადაიღოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ატვირთოს სისტემაში. უფრო მეტიც, როდესაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არის პასპორტი - აუცილებელია სურათიანი გვერდის გადაღება, როდესაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არის პირადობის მოწმობა - სავალდებულოა ორივე მხარე.

3.2.3. სისტემის ოპერატორის მიერ ხელშეკრულების 3.2.2 პუნქტში აღნიშნული ფოტოს მიღების შემდეგ, კლიენტი იღებს ავტომატურ მოთხოვნას ადგილზე გადაიღოს სელფი და ატვირთოს იგი.

3.2.4. ამის შემდეგ ადამიანმა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ხელში უნდა დაიჭიროს და გადაიღოს სელფი, რომ ავტოპორტრეტზე ნათლად გამოჩნდეს სახე და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ყველა მონაცემი, რაც უზრუნველყოფს ფოტოზე გამოსახულებების სიცხადეს და ტექსტის წაკითხვას. ეს სელფი ასევე უნდა აიტვირთოს სისტემაში.

3.2.5. 3.2.2 პუნქტში აღნიშნული ფოტოები შედარებული უნდა იყოს 3.2.4 პუნქტში აღნიშნულ სელფთან.

3.2.6. კლიენტი ითვლება იდენტიფიცირებულად, როგორც სტანდარტული მომხმარებელი, თუ ერთი და იგივე პირი გამოსახულია წინამდებარე ხელშეკრულების 3.2.5 პუნქტში აღნიშნულ შედარებულ ფოტოებზე.

3.2.7. სტანდარტული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია შეიძლება განხორციელდეს ასევე ოფიციალური ვებგვერდის მეშვეობით წინამდებარე ხელშეკრულების 3.2.2 - 3.2.6 პუნქტებით დადგენილი წესით.

3.3. პრემიუმ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია ხდება შემდეგი გზით;

3.3.1. სტანდარტული მომხმარებელი სტუმრობს ოპერატორის ოფისს, წარუდგენს ოპერატორს პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს და გადის იდენტიფიკაციას ადგილზე. ამასთან, ოპერატორის ოფისში განხორციელებული იდენტიფიკაციის შედეგად, ოპერატორი ინახავს მომხმარებლის სტანდარტული საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლს.

3.3.2. სტანდარტული მომხმარებელი იძენს პრემიუმ მომხმარებლის სტატუსს წინამდებარე ხელშეკრულების 3.3.1 პუნქტში აღნიშნული ქმედებების შესრულების შემდეგ.

3.4. თითოეული ელექტრონული ფოსტის მისამართი ან მობილური ნომერი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სერვისების მისაღებად მხოლოდ ერთი მობილური აპლიკაციის საშუალებით.

3.5. კლიენტის ელექტრონულად იდენტიფიცირებისა და მობილური აპლიკაციის მართვის დასაშვებად, კლიენტს შეიძლება მიეწოდოს ნომრები, კოდები, პაროლები ან სხვა რეკვიზიტები.

ნაწილი 4
„SKYLABS“-ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შესრულებული ელექტრონული ოპერაციები

4.1. ოპერატორი ახორციელებს ოპერაციებს კლიენტთან ნაღდი ფულით მის ოფისში, ტერმინალების საშუალებით და სხვა ფორმით.

4.2. ოპერატორის ოფისში ნებისმიერი ოპერაციების შესასრულებლად, კლიენტს შეიძლება მოეთხოვოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა, ხოლო მისი წარუდგენლობის შემთხვევაში შეიძლება უარი ითქვას ოპერაციის შესრულებაზე.

4.3. ტერმინალის მეშვეობით ნაღდი ანგარიშსწორებით ოპერაციები ხორციელდება მხოლოდ იმ კლიენტებთან, რომლებსაც აქვთ სტანდარტული ან პრემიუმ მომხმარებლის სტატუსი.

4.4. სტანდარტული მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის ერთჯერადი ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 1300 (ათას სამას) ლარს, ხოლო ტრანზაქციის დღიური ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 3200 (სამი ათას ორას) ლარს.

4.5. კლიენტი მობილური აპლიკაციაში ავსებს ტერმინალში გენერირებულ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, ტერმინალის მეშვეობით ოპერაციების შესასრულებლად. ამის შემდეგ კლიენტი ასრულებს შესაბამის ოპერაციას, რის შემდეგაც იღებს ქვითარს, რომელიც ადასტურებს ოპერაციას, ტერმინალის მეშვეობით.

4.6. თუ ტერმინალის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაცია ჩაიშლება, კლიენტი იღებს შეტყობინებას ოპერაციის გაუქმების შესახებ, რომლის ფუნქციონირების წარუმატებლობის მიზეზები მითითებულია ტერმინალზე.

4.7. ოპერაცია ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მობილური აპლიკაციის ბალანსი საკმარისია კლიენტის შეკვეთის სრულად შესასრულებლად, ასევე ოპერატორის ანაზღაურების გათვალისწინებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ასეთი ოპერაციები იქნებიან უარყოფილი. ოპერატორმა შეიძლება უარი თქვას ოპერაციებზე, თუ;

4.7.1. მათი შესრულების შედეგად შეიძლება დაირღვეს ოპერატორის მიერ დადგენილი კანონმდებლობა ან მოთხოვნები (მათ შორის, ოპერატორის ან მესამე მხარის უფლებები ან კანონიერი ინტერესები),

4.7.2. მათი შესრულება შეუძლებელია ოპერატორის კონტროლის მიღმა მიზეზების გამო

4.7.3. კანონმდებლობით ან წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

4.8. ტერმინალთან ყველა ოპერაცია ნაჩვენებია მობილური აპლიკაციაში, ასევე ოფიციალურ ვებსაიტზე.

4.9. როდესაც თანხა გადაეცემა კლიენტს (მათ შორის, ჭარბი თანხების დარიცხვა) ოპერატორის ბრალით, ოპერატორი წარუდგენს კლიენტს მოთხოვნას სხვაობის ანაზღაურების თაობაზე და კლიენტი ვალდებულია დააბრუნოს შესაბამისი თანხა ოპერატორის მოთხოვნის მიღებიდან, 10 კალენდარულ დღეში.

4.10. კლიენტი ვალდებულია იყოს გულრწფელი და დაეთანხმოს მისთვის შეცდომით გადარიცხული თანხების დაბრუნებას.

4.11. კლიენტის მიერ შეცდომით შეტანილი თანხები არ ექვემდებარება დაბრუნებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ოპერაცია ვერ მოხერხდა.

4.12. „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის გამოყენებით კლიენტს ასევე შეუძლია სხვადასხვა კრიპტოვალუტის კონვერტაცია ერთმანეთთან, ოპერატორის მიერ კონვერტაციის დროს დადგენილი კურსით. ამასთან ერთად, „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით კრიპტოვალუტის კონვერტაციის ტრანზაქციის დამტკიცება ოპერატორის შეხედულებაზე არის დამოკიდებული. კრიპტოვალუტის კონვერტაცია შეიძლება გააუქმოს ოპერატორმა, თუ ოპერატორი თვლის, რომ კლიენტი ავლენს უსამართლო ქმედებას.

ნაწილი 5
მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

5.1. კლიენტს უფლება აქვს:

5.1.1 გამოიყენოს „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემა ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად,

5.1.2 მიიღოს ინფორმაცია შემოთავაზებული კრიპტოვალუტის, მათი სავაჭრო ფასების და სხვა პირობების შესახებ,

5.1.3 მიიღოს ინფორმაცია მის მიერ შესრულებული ყველა ოპერაციის შესახებ.

5.2. კლიენტი ვალდებულია:

5.2.1 მიაწოდოს ოპერატორს ზუსტი ინფორმაცია და მოქმედი დოკუმენტები, ასევე დაუყოვნებლივ აცნობოს ოპერატორს ამ ინფორმაციის ცვლილების შესახებ.

5.2.2 გამოიყენოს „SkyLabs“-ის ელექტრონული სერვისები პირადად და ექსკლუზიურად ლეგიტიმური მიზნებისთვის. კლიენტი პასუხისმგებელია მისი მობილური აპლიკაციის მონაცემების მესამე პირებისთვის მიწოდებაზე და, შესაბამისად, მესამე პირების მიერ მისი მობილური აპლიკაციის გამოყენებით განხორციელებულ ტრანზაქციებზე.

5.2.3 უზრუნველყოს მობილური აპლიკაციის მართვის დეტალების კონფიდენციალობა და დაცვა არაავტორიზებული გამოყენებისგან.

5.2.4 თავი შეიკავოს ოპერატორის ოფიციალური ვებგვერდის ან მობილური აპლიკაციის სამართავად გამოყენებული სხვა საშუალებების გამოყენებისაგან, რომელიც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებით.

5.2.5 პერიოდულად შეამოწმოს მის შესახებ მობილურ აპლიკაციაში მოცემული ინფორმაცია.

5.2.6 დაუყოვნებლივ აცნობოს ოპერატორს ყველა გამოვლენილი შეუსაბამობისა და უჩვეულო გარემოება და, კერძოდ, მობილური აპლიკაციის ნებისმიერი შეტყობინების ან ბრძანების შეუსრულებლობა.

5.2.7 მობილური აპლიკაციის სამართავად გამოყენებული მობილური ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის დაკარგვის, ან მომხმარებლის მფლობელობიდან სხვა ცვლილებების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობოს ოპერატორს.

5.2.8 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ცვლილების შემთხვევაში, რომელიც ემსახურება მის იდენტიფიკაციას, დაუყოვნებლივ აცნობოს ოპერატორს შეცვლილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის მიწოდებით. კლიენტი ეკისრება ყველა რისკს, რომელიც წარმოიქმნება ამ ნაწილით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არადროულად შესრულების შედეგად.

5.3. ოპერატორს უფლება აქვს:

5.3.1 უარი თქვას ნებისმიერ ტრანზაქციაზე, შეაჩეროს ტრანზაქცია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეცდომის, დარღვევის ან თაღლითობის გამოვლენის შემთხვევაში, აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როდესაც ოპერატორს ეჭვი ეპარება ტრანზაქციის კანონიერებაში ან მობილური აპლიკაციის დაცვაში. მართვის პირობები არასანქცირებული გამოყენებისგან;

5.3.2 დაბლოკოს მობილური აპლიკაციის მართვის დეტალები ან მოთხოვოს კლიენტს მათი შეცვლა, თუ ანგარიშის მართვის დეტალების დაცვა იწვევს ოპერატორს ეჭვს არაავტორიზებული გამოყენების შესახებ ან არსებობს სანდო მტკიცება, რომ ისინი ეკუთვნის სხვა პირს.

5.3.3 უარი თქვას კლიენტის მიერ მოთხოვნილი ოპერაციების შესრულებაზე, თუ ოპერატორი დაუშვებს ისეთ ქმედებებს, რის შედეგადაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ოპერატორს ან მესამე მხარეებს.

5.3.4 ცალმხრივად შეწყვიტოს თავისი სერვისების მიწოდება,

5.3.5 შეიძინოს, დაამუშავოს და შეინახოს მობილური აპლიკაციის მართვისთვის გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების შესახებ ინფორმაცია;

5.3.6 კანონმდებლობის ცვლილებების ან ტექნიკური საჭიროების საფუძველზე შეცვალოს მობილური აპლიკაციის იდენტიფიკატორებზე დაწესებული მოთხოვნები ან სხვა პირობები, წინასწარ აცნობოს მომხმარებელს,

5.3.7 აცნობოს კლიენტებს მონაცემებისა და მათი იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების პერიოდული მონიტორინგის დროს გამოვლენილი ვადაგასული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების, შეცვლილი დოკუმენტების წარდგენის აუცილებლობის შესახებ. ამ პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის შეუსრულებლობის ან არადროულად შესრულების შემთხვევაში ოპერატორის ზეპირი ან წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან სამ სამუშაო დღის განმავლობაში ოპერატორს უფლება აქვს ცალმხრივად შეცვალოს მომხმარებლის სტატუსი, პირობების მიხედვით. ამ უკანასკნელის დაკმაყოფილებამდე.

5.3.8 ტრანზაქციებისთვის უსაფრთხოების დამატებითი ინსტრუმენტების შეყვანა.

5.4. ოპერატორი ვალდებულია:

5.4.1 გამოიყენოს საჭირო საშუალებები მომსახურების სათანადო ხარისხისა და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, ხელმისაწვდომი ტექნიკური შესაძლებლობების ფარგლებში,

5.4.2. მიაწოდოს კლიენტს ინფორმაცია ოეპრაციებზე, შესრულებული , მობილური აპლიკაციის ან ოფიციალური ვებსაიტის მიერ ,

5.4.3. მიიღოს ზომები „SkyLabs“-ის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით გაცვლილი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დასაცავად,

5.4.4. აცნობოს კლიენტს ყველა იმ გარემოების წარმოშობის, ცვლილების ან გაუქმების შესახებ, რომელიც აუცილებელია წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისთვის.

5.4.5. შეასრულოს დებულებით ან წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი ვალდებულებები.

ნაწილი 6
მხარეთა პასუხისმგებლობა

6.1. მობილური აპლიკაციის მართვის რეკვიზიტების დაკარგვის, ასევე მესამე მხარისათვის მათ შესახებ ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ოპერატორს, ოპერატორის მიერ დადგენილი წესით. რეკვიზიტების დაბლოკვამდე ან შეცვლამდე, კლიენტი ეკისრება მათი არაავტორიზებული გამოყენების არასასურველი შედეგების რისკს, მათ შორის პასუხისმგებლობას ოპერატორისთვის მიყენებულ დანაკარგებზე.

6.2. თითოეული მხარე პასუხისმგებელია ხელშეკრულების შესრულებისას მეორე მხარისთვის მიყენებულ ფაქტობრივ ზიანზე. მხარეები უარს ამბობენ, თავს იკავებენ არაპირდაპირი ზიანის ან გამოტოვებული სარგებლის კომპენსაციის მოთხოვნისაგან. ოპერატორი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ხარვეზებზე, შეცდომებზე ან სხვაზე, რაც არ არის გამოწვეული მისი ბრალით, ასევე ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საფუძვლებით მომსახურების შეჩერების ან შეწყვეტის შედეგებზე (მათ შორის, ტექნიკური სამუშაოების შესრულებისას სისტემაში).

6.3. კლიენტი ეკისრება ყველა რისკს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ოპერატორის მიერ დადგენილი პირობების დარღვევისას, ასევე მისი რეკომენდაციებისა და მითითებების შეუსრულებლობის შედეგად.

ნაწილი 7
კონფედენციალურობა, ინფორმაციის შენახვა

7.1. მხარეები უზრუნველყოფენ წინამდებარე ხელშეკრულებით მათ შორის გაცვლილი ინფორმაციის დაცვას.

7.2. ოპერატორი უზრუნველყოფს კლიენტის პერსონალური მონაცემების, განხორციელებული ტრანზაქციების და სხვა ინფორმაციის კონფედენციალურობას. ოპერატორის მიერ ინფორმაციის გამჟღავნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევებში და კანონით მოთხოვნილ ზომებში, რომლებიც აუცილებელია მომსახურების გაწევისთვის ან აუცილებელია ოპერატორის დარღვეული უფლებების ლეგიტიმური (მათ შორის სასამართლო) დაცვისათვის. ყველა სხვა შემთხვევაში, ასეთი ინფორმაციის გამჟღავნება შესაძლებელია მხოლოდ მომხმარებლის თანხმობით ან ბრძანებით.

7.3. კონტრაქტის მიზნებისათვის, ინფორმაცია, რომელიც შეიძლებოდა სხვა გზით მოპოვებულიყო კონფედენციალურობის მოთხოვნების დარღვევის გარეშე, არ ითვლება კონფიდენციალურად.

7.4. ოპერატორი ინახავს ინფორმაციას და დოკუმენტებს, რომლებიც ეხება მობილური აპლიკაციის მეშვეობით შესრულებულ ოპერაციებს, შესაბამისი ოპერაციის დღიდან მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში.

7.5. მობილური ტელეფონის საშუალებით, მობილური აპლიკაციის მართვის შესაძლებლობის გამოყენების შემთხვევაში, ასეთი სურვილის გამოხატვა ითვლება, რომ მომხმარებელმა უფლება მისცა ოპერატორს დაუკავშირდეს შესაბამის მობილურ ოპერატორს ან სხვა პირებს და მიიღოს დადასტურება, რომ შესაბამისი მობილური ტელეფონის ნომერი გადაეცა ამ მომხმარებელს, ასევე ეცნობა გათიშვის, ნომრის შეცვლის, სხვა პირის გამოყოფის ან მისი მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. მესამე მხარისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მომხმარებლის მიერ მობილური ტელეფონით სარგებლობის შეჩერების ან შეწყვეტის შესახებ, ოპერატორს უფლება აქვს, მაგრამ არ არის ვალდებული აკრძალოს მობილური აპლიკაციის მართვის შესაძლებლობა მობილური ნომრის გამოყენებით. ოპერატორს უფლება აქვს მოითხოვოს მომხმარებლისგან წერილობითი მტკიცებულება, რომ მისთვის მობილური ტელეფონის ნომერია გამოყოფილი.

7.6. კლიენტი ეკისრება ოპერატორისათვის მიწოდებული ინფორმაციის უზუსტობის უარყოფითი შედეგების ყველა რისკს.

ნაწილი 8
შეტყობინებები

8.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა შეტყობინება ხდება ელექტრონულად, მობილური აპლიკაციის ან ელექტრონული ფოსტის მისამართის მეშვეობით, თუ ამ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

8.2. ითვლება, რომ კლიენტი სათანადოდ არის ინფორმირებული ყველა შეტყობინების, მონაცემის, ინფორმაციისა და სხვა მასალის შესახებ, რომელიც გაგზავნილია მობილური აპლიკაციის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ამ ხელშეკრულების საფუძველზე, ელექტრონულად, მიუხედავად იმისა, გახდა თუ არა ისინი რეალურად ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის. ყველა შეტყობინება, რომელიც გაგზავნილია ამ კონტრაქტით, მობილური აპლიკაციის მეშვეობით ელექტრონულად, მიჩნეულია კლიენტის მიერ მიღებულად, მიუხედავად იმისა, რომ კლიენტი მათ რეალურად არ ხედავს ან არ კითხულობს.

ნაწილი 9
common:TERMS.APPLIED_LEGISLATION

9.1. ეს ხელშეკრულება რეგულირდება და განმარტებულია საქართველოს კანონმდებლობით.

ნაწილი 10
დავის გადაწყვეტის პროცედურა

10.1. კლიენტი ვალდებულია შეამოწმოს მობილურ აპლიკაციაზე შესრულებული ოპერაციები ყოველი კალენდარული თვის განმავლობაში და რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში აცნობოს მათ შესახებ ოპერატორს, შესაბამისი კალენდარული თვის განმავლობაში.

10.2. თუ კლიენტმა არ შეატყობინა ოპერატორს რაიმე შეუსაბამობის შესახებ დადგენილ ვადაში, მობილურ აპლიკაციაზე შესრულებული ოპერაციები შესაბამისი კალენდარული თვის განმავლობაში განიხილება მომხმარებლის მიერ უპირობოდ დამტკიცებულად და მიღებულად, ხოლო ოპერატორი არ მიიღებს შემდგომ მოთხოვნებს და წინააღმდეგობებს, ამ კალენდარულ თვეში.

10.3. როცა რაიმე საჩივარია ან წინადადება, კლიენტს შეუძლია დაუკავშირდეს ოპერატორს.

10.4. ოპერატორი ვალდებულია უპასუხოს მიღებულ საჩივრებსა და წინადადებებს, გონივრულ ვადაში, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით.

10.5. კლიენტის წერილობით საჩივრებს პასუხი უნდა გაეცეს წერილობითი ფორმით.

10.6. მხარეები უნდა ცდილობდნენ გადაწყვიტონ დავები, რომლებიც წარმოიშვა მეგობრულად მოლაპარაკებებისა და კონსულტაციების გზით.

10.7. დავის გადაწყვეტაზე ორმხრივი თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში იგი წყდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ნაწილი 11
ხელშეკრულების ცვლილება და შეწყვეტა

11.1. ოპერატორს შეუძლია, თავისი შეხედულებისამებრ, ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები, აცნობოს კლიენტს მინიმუმ 3 (სამი) დღით ადრე.

11.2. კლიენტი წყვეტს ხელშეკრულებას ოპერატორს დაუყოვნებლივ შეტყობინებით, თუ არ ეთანხმება ცვლილებებს.

11.3. ცვლილებები განიხილება მომხმარებლის მიერ უპირობოდ მიღებულად, ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ ნებისმიერი ტრანზაქციის შემთხვევაში.

11.4. თითოეულ მხარეს შეუძლია ცალმხრივად გააუქმოს ეს ხელშეკრულება მეორე მხარის შეტყობინებით მინიმუმ 10 დღით ადრე. თუ ხელშეკრულების შეწყვეტა გამოწვეულია მისი პირობების დარღვევით, მხარეს შეუძლია ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება დარღვევის ჩამდენი მხარის შეტყობინებისთანავე.

11.5. ეს ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მის მიერ გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.